Organisation

Vår personalgrupp är erfaren och kompetent och får kontinuerlig fortbildning och handledning. Vi har tillgång till medicinsk och psykiatrisk läkarkonsult samt sjuksköterska på heltid. Idag är bemanningen dagtid 3 personal, natt 1 personal och helgerna utifrån aktivitet dock minst 2 personal med tillgång till bakjour (sjuksköterska eller läkare). Idag är personalen 2 st legitimerad sjuksköterska (kvinna), 2 st legitimerad läkare (man), 4 st. drogterapeuter (män & kvinnor), 2 st behandlings-assistent (kvinna) 1 st. kök (kvinna) och städ, vaktmästeri (man).

Konsulter
Läkarkonsult minst en gång/vecka. Inskrivningssamtal, neurologisk undersökning, bedömning av abstinensens svårighetsgrad.

Handledning
Legitimerad läkare - Christer Tillberg handleder medicineringen Verksamhetsansvarige - Eva Lena Pettersson Enhetschef - Sara McGowan

Samverkan
Regelbunden kontakt med uppdragsgivaren som med sina bakgrundskunskaper om patienten och kunskaper om miljö och förutsättningar är en viktig samarbetspartner under patientens vistelsen hos oss. Efter avslutad vistelse och behandling är uppföljningen enligt överenskommelse och ramavtal.

Kvalitets- och Miljöarbete
Vi utför abstinensbehandling och motivationsbehandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Drogterapeuter har certifiering, sjuksköterska och läkare har godkända legitimationer. Vår abstinensbehandling håller utlovad kvalitet och bedrivs för att uppnå de mål som anges i varje enskilt uppdrag. All abstinensbehandling sköts med för arbetsuppgifterna föreskriven kompetens och enligt beskrivna utbildningskrav.

Dokumentation
All dokumentation sker i vårt journalsystem SecuraNova i enlighet med SOFS 2014:5. Insatser och planering sker alltid i enlighet med vårdplanen från uppdragsgivare. Vi använder SecuraNova journalsystem för all dokumentation och kvalitetssäkring.

Uppdragsgivare
Frodea Rehabilitering har uppdrag från socialtjänst i olika kommuner allt ifrån Umeå i norr till Lund i söder. Vi tar även uppdrag från SiS LVM-hem samt Kriminalvården.