Tjänster

Vår kärnverksamhet på Frodea Rehabilitering är abstinensbehandlingar, motivationsbehandlingar och LARO. Efter många år i branschen har vi skaffat oss kunskap och erfarenhet för att erbjuda andra tjänster för ett bättre och drogfriare liv.

Abstinensbehandling

Fördelar med abstinensbehandling
Abstinensbehandling förebygger allvarliga tillstånd. Delirium och kramper kan vara dödliga utan medicinsk insats. Abstinensbehandling motiverar till nykterhet och drogfrihet. Abstinensbehandling medför bättre fysiskt och psykiskt mående.

Individanpassad planering och behandling
På Frodea Rehabiliteringscenter sker abstinensbehandlingar efter ett individuellt planerat förlopp. Det är viktigt att patientens abstinensbehandling utförs under trygga och säkra förhållanden. All behandling sker efter vetenskaplig och beprövad kunskap och erfarenhet. Hos oss på Frodea finns personal med stor erfarenhet av missbruk, utbildade alkohol/drogterapeuter, två läkare och två sjuksköterskor med lång erfarenhet inom abstinensbehandling. Alkoholnedtrappning tar som regel mindre tid i anspråk än vissa typer av narkotika och beroendeframkallande läkemedel, men behöver för den skull inte vara mindre allvarlig. Vi planerar abstinensbehandlingen individuellt utifrån rådande fakta om vad som använts, vilka doser och under hur lång tid drogen har använts. Vi kan då se de individuella skillnaderna och hur abstinensbehandlingen skall genomföras och under hur lång tid den skall pågår. Patienterna ges trygghet och respekt vilket leder till att framgången med den genomförda behandlingen ökar avsevärt. I möjligaste mån ger vi klienten möjlighet att påverka sin egen behandling. Uppföljning efter avslutad behandling utför vi några gånger per år och enligt överenskommelse. Vi följer ständigt forskningen om missbruk genom utbildningar och seminarier.

Medicinering
Om en människa under lång tid, kanske flera år, druckit mycket alkohol eller använt narkotika eller läkemedel kommer kropp och själ att reagera när tillförsel avbryts. Det är det som kallas abstinens. Kroppen har blivit förgiftad och reagerar därefter. Det är viktigt att abstinensbehandling sker under kontrollerade former eftersom abstinens många gånger kan vara farlig. Vi ”trappar” därför ner med hjälp av medicinskt, individuellt anpassat schema för att undvika det obehag och den risk svår abstinens innebär. Under tiden på Frodea Rehabilitering stöttas klienten av erfaren personal, får råd och stöd och motiveras till att fullfölja uppgjord planering.

Rådgivning
Vi har stor kännedom om olika behandlingsmodeller och olika behandlingshem och kan erbjuda rådgivning om eftervård när abstinensbehandlingen är klar. Vi gör, om så efterfrågas, med stöd av olika screeningsmetoder och personlig kännedom, en bedömning om vilken insats som kan vara lämplig för klienten. Vi delar gärna med oss av dessa kunskaper.

Screening
Addiction Severity Index, ASI, intervjuer används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. Våra terapeuter och vår sjukskötare har behörighet och kunskap att använda dessa instrument.

Kost
Vi lägger stor vikt vid kosthållning och har ett välfungerande kök med vällagad och näringsriktig mat. Vi anser att detta är viktigt i den initiala rehabiliteringsfasen. Välutbildad kock ingår i vår personalstab.

Anhöriginformation
I många fall står den anhörige handfallen inför den person som missbrukar. Vi har gedigen kunskap i förhållningssätt som vi gärna lär ut till andra. Utbildnings- och informationsträffar anordnas regelbundet.

Motivationsbehandling

Efter att ha avslutat sina avgiftningsbehandlingar vill de flesta patienter förändra och förbättra sina liv och vardagsrutiner. Om man har ett långvarigt missbruk med allvarliga konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt har man ett stort behov av snabb vägledning och motivation direkt efter avslutade avgiftningsbehandlingar för att inte falla tillbaks i missbruk. Efter avslutade avgiftningsbehandlingar erbjuder Frodea Rehabilitering patienterna samtal och diskussioner på individ och gruppnivå, vägledning och motivationsterapi samt organiserade vardags och fritidsaktiviteter för psykisk och fysisk välbefinnande och för att välja rätt väg i livet bort om droger och missbruk. Den övergripande vård och behandlingsprogrammet samt närheten i plats och tid mellan abstinensbehandlingar och motivationsbehandlingar gör Frodea Rehabilitering till en effektiv behandlingshem för de tidiga och kritiska faserna i missbruksbehandlingen och som är helt avgörande för patienterna och uppdragsgivarna. Vi använder strategier som påverkar individens längtan efter ett drogfritt liv. MI, Motiverande samtal (motivational interviewing) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Frodea Rehabilitering erbjuder föreläsningar, gruppsamtal och handledning.

LARO

Vi erbjuder erbjuder dig som är beroende av opioider en läkemedelsassisterad behandling med läkemedel som består av narkotika. Behandlingen är godkänd som behandling av opioidberoende personer och bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. Vår LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.